Warszawa, dnia 02.01.2018 r.

Regulamin Serwisu Internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem:
  www.metpol-ogrodzenia.pl zwanego dalej Serwisem, oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu, będących osobami fizycznymi.
 2. Administratorem Serwisu jest Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Metpol Jacek Lewandowski z siedzibą: ul. Lewinowska 41B, 03-684 Warszawa, NIP: 524-010-08-50, REGON: 010140992.
 3. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość, są własnością P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu każdy podmiot z niego korzystający, zwany dalej Użytkownikiem, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu.

 1. Treści opublikowane na stronach niniejszego Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat towarów i usług P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski powinna skontaktować się z Działem Handlowym pod adresem poczty elektronicznej: biuro@metpol-ogrodzenia.pl
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach kontaktowych, jak i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Dane podane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Administratora do Użytkowników.

§ 3. Wymagania techniczne.

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto dysponuje urządzeniem (komputer, telefon, tablet) mającym dostęp do sieci Internet.
 2. P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski zaleca używanie następujących przeglądarek w aktualnej wersji w celu korzystania z Serwisu:
  – Google Chrome
  – Mozilla Firefox

§ 4. Polityka prywatności.

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski
 2. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imiona Użytkownika;
  b) numer NIP;
  c) adres zamieszkania lub pobytu;
  d) adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  e) adres poczty elektronicznej;
  f) numer telefonu;
 4. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza do P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem towarów i usług P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski.
 5. Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości;
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek ujawnienia danych osobowych zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.
 7. Przesłanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności, o których mowa w § 4 pkt. 4 Regulaminu.
 8. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować z P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski pod adresem poczty elektronicznej: biuro@metpol-ogrodzenia.pl

§ 5. Polityka Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies używane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i przeglądarkę Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. Serwis pod adresem www.metpol-ogrodzenia.pl wykorzystuje popularne narzędzie Google Analytics, które służy do analityki internetowej, pomaga właścicielom witryn dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z ich serwisów. Użytkownicy Google Analytics mają wgląd w najróżniejsze raporty dotyczące sposobu zachowywania się użytkowników odwiedzających ich witryny, dzięki czemu mogą je udoskonalać. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje. Odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
 4. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie pomiędzy domenami.
 5. Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer, nazywany adresem protokołu internetowego (ang. Internet protocol, IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa (stanu) i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy. Metoda ta nosi nazwę geolokalizacji IP.
 6. Usługa Google Analytics nie podaje swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Ponadto korzystając z metody noszącej nazwę maskowania adresów IP, właściciele witryn, którzy korzystają z usługi Google Analytics, mają możliwość nakazania narzędziu Google Analytics, aby używało do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Niezależnie od korzystania z usługi Google Analytics właściciele witryn i tak mają dostęp do adresów IP użytkowników swoich serwisów.
 7. Dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację użytkownika, np. nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe, albo inne dane, które w uzasadniony sposób można powiązać z takimi informacjami. Warunki korzystania z usługi Google Analytics, do których muszą się stosować wszyscy klienci korzystający z tego narzędzia, zabraniają śledzenia i gromadzenia tego typu informacji za pomocą Google Analytics oraz wiązania danych osobowych z wiadomościami uzyskanymi na podstawie analityki internetowej.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Więcej informacji na temat plików cookies zapisywanych przez narzędzie Google Analitycs można znaleźć pod adresem:
  http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

§ 6. Prawa własności intelektualnej.

 1. Materiały zamieszczone w Serwisie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów zamieszczonych w Serwisie chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności po uiszczeniu opłat licencyjnych wskazanych w cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. P.P.H. Metpol zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, jak i do dokonywania zmian i modyfikacji w jego treści, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całego Serwisu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@metpol-ogrodzenia.com.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Serwisu.

Załącznik nr 1 – Cennik materiałów reklamowych

 1. Administrator Serwisu – Firma P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski – oferuje możliwość udzielenia odpłatnej licencji na korzystanie z materiałów reklamowych takich jak: fotografie, wizualizacje, teksty, ikony, zamieszczonych w serwisie internetowym pod adresem: www.metpol-ogrodzenia.pl
 2. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany zakupem od Administratora Serwisu licencji na korzystanie z dowolnej części lub całości materiałów reklamowych, powinien skontaktować się z P.P.H. Metpol Jacek Lewandowski pod adresem e-mail: biuro@metpol-ogrodzenia.pl lub za pomocą poczty przesyłając list na adres siedziby: 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41B.
 3. W poniższej tabeli podane zostały ceny jednostkowe licencji materiałów reklamowych z podziałem na ich rodzaje:
  fotografia – 800 zł / szt.
  wizualizacja (render) produktu – 800 zł / szt.
  wizualizacja (render) produktu wraz z otoczeniem (produkt na tle obiektu np. domu) – 3000 zł / szt.
  rysunek (schemat) – 500 zł / szt.
  tekst o objętości < 1000 znaków – 600 zł / szt.
  tekst o objętości > 1000 znaków – 900 zł / szt.
  ikona (piktogram) – 200 zł / szt.
 4. W celu wyliczenia finalnego kosztu zakupu licencji należy pomnożyć ilość materiałów reklamowych danego rodzaju przez ich cenę jednostkową podaną w tabeli w ust. 3 (np. koszt licencji na wykorzystanie pięciu zdjęć wyniesie 4000 zł).
 5. W podane w tabeli w ust. 3. ceny jednostkowe wliczony został obowiązujący podatek VAT.
 6. Udzielenie odpłatnej licencji na korzystanie z jakiejkolwiek części materiałów reklamowych może zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o umowę licencyjną, zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Załącznik nr 1 stanowi integralną cześć Regulaminu Serwisu Internetowego.

Do otwarcia plików w formacie PDF służy bezpłatny program,
który można pobrać stąd: http://get.adobe.com/reader/

Zamieszczone w serwisie treści - zdjęcia, wizualizacje, teksty - stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej. Więcej informacji na ten temat podano w Regulaminie serwisu.